مشروط اصول و تحلیل گری نوبت 31

مشروط اصول و تحلیل گری نوبت 31

 • تاریخ شروع :1397/10/01
 • مدت ساعت درس :12
 • برنامه هفتگی :جمعه تا ,پنجشنبه تا
 • ظرفیت ثبت نام :60
 • شهریه :2,040,000 ریال
 • نام استاد :محسن مطمئن
 • تاریخ شروع :1397/10/01
 • مدت ساعت درس :10
 • برنامه هفتگی :جمعه تا ,پنجشنبه تا
 • ظرفیت ثبت نام :40
 • شهریه :1,700,000 ریال
 • نام استاد :بهنام بهزادفر
 • تاریخ شروع :1397/10/01
 • مدت ساعت درس :20
 • برنامه هفتگی :جمعه تا ,پنجشنبه تا
 • ظرفیت ثبت نام :40
 • شهریه :3,400,000 ریال
 • نام استاد :رضا مناجاتی
 • تاریخ شروع :1397/10/01
 • مدت ساعت درس :10
 • برنامه هفتگی :پنجشنبه تا ,جمعه تا
 • ظرفیت ثبت نام :40
 • شهریه :1,700,000 ریال
 • نام استاد :علی صادقین
 • تاریخ شروع :1397/10/01
 • مدت ساعت درس :8
 • برنامه هفتگی :پنجشنبه تا ,جمعه تا
 • ظرفیت ثبت نام :40
 • شهریه :1,360,000 ریال
 • نام استاد :رضا مناجاتی
 • تاریخ شروع :1397/11/03
 • مدت ساعت درس :4
 • برنامه هفتگی :چهارشنبه 16:00 تا 20:00
 • ظرفیت ثبت نام :40
 • شهریه :680,000 ریال
 • نام استاد :وحید واشقانی فراهانی
 • تاریخ شروع :1397/11/03
 • مدت ساعت درس :8
 • برنامه هفتگی :پنجشنبه تا ,جمعه تا
 • ظرفیت ثبت نام :40
 • شهریه :1,360,000 ریال
 • نام استاد :وحید واشقانی فراهانی
 • تاریخ شروع :1397/10/28
 • مدت ساعت درس :20
 • برنامه هفتگی :جمعه تا
 • ظرفیت ثبت نام :40
 • شهریه :3,400,000 ریال
 • نام استاد :بهنام بهزادفر
 • تاریخ شروع :1397/10/01
 • مدت ساعت درس :25
 • برنامه هفتگی :پنجشنبه تا ,جمعه تا
 • ظرفیت ثبت نام :40
 • شهریه :4,250,000 ریال
 • نام استاد :استاد نامشخص
 • تاریخ شروع :1397/10/01
 • مدت ساعت درس :10
 • برنامه هفتگی :پنجشنبه تا ,جمعه تا
 • ظرفیت ثبت نام :40
 • شهریه :1,700,000 ریال
 • نام استاد :استاد نامشخص
 • تاریخ شروع :1397/10/20
 • مدت ساعت درس :12
 • برنامه هفتگی :پنجشنبه تا
 • ظرفیت ثبت نام :40
 • شهریه :2,040,000 ریال
 • نام استاد :زهرا شمس
 • تاریخ شروع :1397/10/01
 • مدت ساعت درس :10
 • برنامه هفتگی :پنجشنبه تا ,جمعه تا
 • ظرفیت ثبت نام :40
 • شهریه :1,700,000 ریال
 • نام استاد :استاد نامشخص
 • تاریخ شروع :1397/10/01
 • مدت ساعت درس :4
 • برنامه هفتگی :پنجشنبه تا ,جمعه تا
 • ظرفیت ثبت نام :40
 • شهریه :680,000 ریال
 • نام استاد :استاد نامشخص
 • تاریخ شروع :1397/10/01
 • مدت ساعت درس :10
 • برنامه هفتگی :پنجشنبه تا ,جمعه تا
 • ظرفیت ثبت نام :40
 • شهریه :1,360,000 ریال
 • نام استاد :استاد نامشخص