حسابداری صندوق های سرمایه گذاری

حسابداری صندوق های سرمایه گذاری

این دوره آموزشی در روزهای دوشنبه و چهارشنبه برگزار شده و جلسه اول دوره روز 12 آذر تشکیل می گردد. همچنین علاقه مندان تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 30 آبان ماه مهلت ثبت نام دارند.

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره اقدام به ثبت نام نمایند.