مشروط اصول و تحلیل گری نوبت 33

مشروط اصول و تحلیل گری نوبت 33

آن دسته از شرکت­ کنندگان آزمون ­های اصول بازار سرمایه و تحلیل ­گری بازار سرمایه که موفق به کسب حد نصاب نمره کل شده ­اند اما به دلیل کثرت سرفصل­ ها و تعدد مواد درسی، فقط حد نصاب یک درس را کسب ننموده و نمراتشان در درس مذکور از نصف حد نصاب بیشتر شده است، با گذراندن دوره آموزشی متناسب با آن تک ­درس می ­توانند، گواهی ­نامه مربوطه را اخذ نمایند. مهلت ثبت­ نام تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 27 آذر ماه سال جاری تعیین شده است.

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره اقدام به ثبت نام نمایند.
 • تاریخ شروع :متعاقبا اعلام می گردد
 • مدت ساعت درس :12
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :20
 • شهریه :2,520,000 ریال
 • نام استاد :محسن مطمئن
 • تاریخ شروع :متعاقبا اعلام می گردد
 • مدت ساعت درس :10
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :20
 • شهریه :2,100,000 ریال
 • نام استاد :بهنام بهزادفر
 • تاریخ شروع :متعاقبا اعلام می گردد
 • مدت ساعت درس :20
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :20
 • شهریه :4,200,000 ریال
 • نام استاد :رضا مناجاتی
 • تاریخ شروع :متعاقبا اعلام می گردد
 • مدت ساعت درس :10
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :20
 • شهریه :2,100,000 ریال
 • نام استاد :علی صادقین
 • تاریخ شروع :متعاقبا اعلام می گردد
 • مدت ساعت درس :8
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :20
 • شهریه :1,680,000 ریال
 • نام استاد :استاد نامشخص
 • تاریخ شروع :متعاقبا اعلام می گردد
 • مدت ساعت درس :4
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :20
 • شهریه :840,000 ریال
 • نام استاد :وحید واشقانی فراهانی
 • تاریخ شروع :متعاقبا اعلام می گردد
 • مدت ساعت درس :8
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :20
 • شهریه :1,680,000 ریال
 • نام استاد :وحید واشقانی فراهانی
 • تاریخ شروع :متعاقبا اعلام می گردد
 • مدت ساعت درس :20
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :20
 • شهریه :4,200,000 ریال
 • نام استاد :بهنام بهزادفر
 • تاریخ شروع :متعاقبا اعلام می گردد
 • مدت ساعت درس :25
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :20
 • شهریه :5,250,000 ریال
 • نام استاد :استاد نامشخص
 • تاریخ شروع :متعاقبا اعلام می گردد
 • مدت ساعت درس :10
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :20
 • شهریه :2,100,000 ریال
 • نام استاد :حسن توکلیان
 • تاریخ شروع :متعاقبا اعلام می گردد
 • مدت ساعت درس :12
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :20
 • شهریه :2,520,000 ریال
 • نام استاد :استاد نامشخص
 • تاریخ شروع :متعاقبا اعلام می گردد
 • مدت ساعت درس :10
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :20
 • شهریه :2,100,000 ریال
 • نام استاد :استاد نامشخص
 • تاریخ شروع :متعاقبا اعلام می گردد
 • مدت ساعت درس :4
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :20
 • شهریه :840,000 ریال
 • نام استاد :محمد صالحی فر
 • تاریخ شروع :متعاقبا اعلام می گردد
 • مدت ساعت درس :8
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :20
 • شهریه :1,680,000 ریال
 • نام استاد :استاد نامشخص