تحلیل تکنیکال پیشرفته (نوبت ششم)

تحلیل تکنیکال پیشرفته (نوبت ششم)

واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، بار دیگر اقدام به برگزاری دوره آموزشی " تحلیل تکنیکال پیشرفته" می نماید .

این دوره آموزشی در روزهای شنبه و دوشنبه، از تاریخ 30 دیماه، برگزار شده و علاقه مندان تا 25 دی مهلت ثبت نام دارند.

روز تاریخ ساعت
    ساعت 17 الی 20
دوشنبه 98/10/30
شنبه 98/11/05
دوشنبه 98/11/07
شنبه 98/11/12
دوشنبه 98/11/14
شنبه 98/11/19
دوشنبه 98/11/21
شنبه 98/11/26  
 

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره اقدام به ثبت نام نمایند.