مشمولان قبولی مشروط به تکدرس نوبت 38

مشمولان قبولی مشروط به تکدرس نوبت 38

دوره آموزشی ویژه مشمولان قبولی مشروط به تکدرس گواهی نامه های اصول و تحلیل گری بازار سرمایه نوبت 38
آن دسته از شرکت­ کنندگان آزمون ­های اصول بازار سرمایه و تحلیل ­گری بازار سرمایه که موفق به کسب حد نصاب نمره کل شده ­اند اما به دلیل کثرت سرفصل­ ها و تعدد مواد درسی، فقط حد نصاب یک درس را کسب ننموده و نمراتشان در درس مذکور از نصف حد نصاب بیشتر شده است، با گذراندن دوره آموزشی متناسب با آن تک ­درس می ­توانند، گواهی ­نامه مربوطه را اخذ نمایند. مهلت ثبت­ نام تا روزپنجشنبه  9 دی ماه سال جاری تعیین شده است.
شروع دوره :متعاقبا اعلام می گردد
متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره اقدام به ثبت نام نمایند.
 • تاریخ شروع :1400/10/09
 • مدت ساعت درس :4
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :40
 • شهریه :1,200,000 ریال
 • نام استاد :- -
 • تاریخ شروع :1400/10/09
 • مدت ساعت درس :10
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :40
 • شهریه :3,000,000 ریال
 • نام استاد :- -
 • تاریخ شروع :1400/10/09
 • مدت ساعت درس :10
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :40
 • شهریه :3,000,000 ریال
 • نام استاد :- -
 • تاریخ شروع :1400/10/09
 • مدت ساعت درس :8
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :40
 • شهریه :2,400,000 ریال
 • نام استاد :- -
 • تاریخ شروع :1400/10/09
 • مدت ساعت درس :12
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :40
 • شهریه :3,600,000 ریال
 • نام استاد :- -
 • تاریخ شروع :1400/10/09
 • مدت ساعت درس :4
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :40
 • شهریه :1,200,000 ریال
 • نام استاد :- -
 • تاریخ شروع :1400/10/09
 • مدت ساعت درس :20
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :40
 • شهریه :6,000,000 ریال
 • نام استاد :- -
 • تاریخ شروع :1400/10/09
 • مدت ساعت درس :12
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :40
 • شهریه :3,600,000 ریال
 • نام استاد :- -
 • تاریخ شروع :1400/10/09
 • مدت ساعت درس :25
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :40
 • شهریه :7,500,000 ریال
 • نام استاد :- -
 • تاریخ شروع :1400/10/09
 • مدت ساعت درس :10
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :40
 • شهریه :3,000,000 ریال
 • نام استاد :- -
 • تاریخ شروع :1400/10/09
 • مدت ساعت درس :10
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :40
 • شهریه :3,000,000 ریال
 • نام استاد :- -
 • تاریخ شروع :1400/10/09
 • مدت ساعت درس :8
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :40
 • شهریه :2,400,000 ریال
 • نام استاد :- -
 • تاریخ شروع :1400/10/09
 • مدت ساعت درس :8
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :40
 • شهریه :2,400,000 ریال
 • نام استاد :- -
 • تاریخ شروع :1400/10/09
 • مدت ساعت درس :10
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :40
 • شهریه :3,000,000 ریال
 • نام استاد :- -