کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
247514001610070فیلترنویسی (کد10)1400/03/28در حال ثبت نام
247614000503062تجزیه و تحلیل صورتهای مالی( کد3)1400/03/29در حال ثبت نام
247814001607057تحلیل تکنیکال پیشرفته (کد7)1400/04/05در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
2302991419146کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی کانادا 191400/12/29در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
2469125استعلام سوابق شغلی و تحصیلی1400031400/03/31در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
2468140018003ارسال درخواست پستی خرداد14001400/03/31در حال ثبت نام