کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
363214010504161مدلسازی مالی و سرمایه گذاری در اکسل(کد4)-حضوری1401/04/17در حال ثبت نام
3633140105101120آشنایی با مدیریت سبد(کد10)-حضوری1401/04/13در حال ثبت نام
363614010504061مدلسازی مالی و سرمایه گذاری در اکسل(کد4)-آنلاین1401/04/17در حال ثبت نام
3637140105100120آشنایی با مدیریت سبد(کد10)-آنلاین1401/04/13در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
3614140114220146کارشناسی ارشد کانادا 221401/06/31در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
3634140118004درخواست ارسال پستی تیرماه 14011401/04/31در حال ثبت نام