کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
351814001603050دوره آموزشی آشنایی با سرمایه گذاری در بورس کد31400/07/03در حال ثبت نام
352514000505043تحلیل تکنیکال جامع (کد5)1400/07/17در حال ثبت نام
352614000504093تحلیل بنیادی جامع(کد4)1400/07/23در حال ثبت نام
3527140016010129چگونه یک نامه اداری استاندارد بنویسیم؟1400/07/17در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
3516140011090دوره آمادگی اصول بازار سرمایه نوبت نهم1400/07/09در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
2302991419146کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی کانادا 191400/12/29در حال ثبت نام
3490140014200125دکتری مدیریت مالی دانشگاه مارمارا استانبول1400/12/29در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
3524140018007درخواست ارسال پستی مهرماه14001400/07/30در حال ثبت نام