کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
12839816011117کاربرد نرم افزار اکسل در حسابداری1398/11/06در حال ثبت نام
2292981604162تجزیه و تحلیل صورت های مالی (نوبت چهارم)1398/11/14در حال ثبت نام
22939816010156تحلیل تکنیکال مقدماتی(نوبت دهم)1398/11/16در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
2294981503166آشنایی با دعاوی حقوقی و کیفری بازار سرمایه1398/12/07در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
22899810501دوره ویژه گواهینامه معامله گری نوبت501398/11/30در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
12869806341آزمون جبرانی پذیرش اوراق (نوبت 34)1398/11/09در حال ثبت نام
12879807341آزمون جبرانی پذیرش کالا (نوبت 34)1398/11/09در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
22919814011121سفر خانوادگی ژاپن-کره جنوبی1398/11/08در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
2295116استعلام سوابق شغلی و تحصیلی بهمن 13981398/11/30در حال ثبت نام