کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
12089812331مشروط اصول و تحلیل گری نوبت 331398/09/27در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
1254981502180آیین نگارش مکاتبات اداری(نوبت دوم)1398/09/13در حال ثبت نام
1256981501185طراحی نظام ارزیابی عملکرد1398/09/05در حال ثبت نام
1258981502181آشنایی با خرید اعتباری اوراق بهادار(نوبت دوم)1398/09/06در حال ثبت نام
1261981501190فرآیندهای مدیریت منابع انسانی1398/09/06در حال ثبت نام
12669815011115اصول بایگانی مدرن1398/09/20در حال ثبت نام
1267981504172مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه (نوبت چهارم)1398/09/27در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
12659810491دوره ویژه گواهینامه معامله گری نوبت491398/10/25در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
12509806321آزمون جبرانی پذیرش اوراق (نوبت 32)1398/09/27در حال ثبت نام
12519807321آزمون جبرانی پذیرش کالا (نوبت 32)1398/09/27در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
12639814011همایش بازار سرمایه بین الملل برزیل1398/09/09در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
12649804121معامله گر برخط گروهی (نوبت 12)1398/09/20در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
12429803111نظارت و کنترل داخلی نوبت 111398/09/06در حال ثبت نام
12449808111آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی نوبت 111398/09/06در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
12259811051دوره آمادگی اصول بازار سرمایه نوبت پنجم1398/10/11در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد