کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
23069912341مشروط اصول و تحلیل گری نوبت 341399/04/25در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
2326991601170فیلترنویسی در سایت فناوری بورس تهران1399/03/14در حال ثبت نام
2331991601162تجزیه و تحلیل صورت های مالی (آنلاین-کد1)1399/03/14در حال ثبت نام
23329916021121تابلوخوانی در بورس(آنلاین-کد2)1399/03/19در حال ثبت نام
23349916011120آشنایی با مدیریت پرتفوی1399/03/29در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
23279910531دوره ویژه گواهینامه معامله گری نوبت531399/05/08در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
23239906371آزمون جبرانی پذیرش اوراق (نوبت 37)1399/03/27در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
2298981417146دوره کارشناسی دانشگاه یورک ویل کانادا 171399/03/31در حال ثبت نام
2302991419146کارشناسی ارشد دانشگاه تامپسون کانادا 191399/03/31در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
23089909141آزمون جبرانی برخط گروهی (نوبت 14)1399/04/04در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
2333120استعلام سوابق شغلی و تحصیلی خرداد 991399/03/31در حال ثبت نام