کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
23849912351مشروط اصول و تحلیل گری نوبت 351399/10/30در حال ثبت نام
23859913071دارندگان (CFA) برای دریافت اصول (نوبت7)1399/10/30در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
2403991607150آشنایی با سرمایه گذاری در بورس(آنلاین -کد7)1399/10/28در حال ثبت نام
24059916061120آشنایی با مدیریت پرتفوی(آنلاین-کد6)1399/10/28در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
2298981417146دوره کارشناسی دانشگاه یورک ویل کانادا 171399/12/30در حال ثبت نام
2302991419146کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی کانادا 191399/12/30در حال ثبت نام
23679914110146دکتری مدیریت مالی وبانکداری (قبرس)1399/12/30در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد