کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
23619916021120آشنایی با مدیریت پرتفوی(آنلاین-کد2)1399/05/21در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
23499910541دوره ویژه گواهینامه معامله گری نوبت541399/06/12در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
23649901420پذیرش سفارش مشتریان اوراق 42 (آنلاین)1399/05/29در حال ثبت نام
23659902420پذیرش سفارش مشتریان کالایی 42 (آنلاین)1399/05/29در حال ثبت نام
23669901430پذیرش سفارش مشتریان اوراق 43 (آنلاین)1399/05/29در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
2298981417146دوره کارشناسی دانشگاه یورک ویل کانادا 171399/05/31در حال ثبت نام
2302991419146کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی کانادا 191399/05/31در حال ثبت نام
23679914110146دوره دکتری غیرحضوری مدیریت مالی و بانکداری (قبرس شمالی)1399/07/01در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد