کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
357414001604062فهم و تحلیل صورتهای مالی( کد4)1400/11/02در حال ثبت نام
3575140016010141مهارتهای رهبری و نفوذ(کد1)1400/11/02در حال ثبت نام
3576140016020136مهارتهای بازاریابی خدمات مالی(کد2)1400/11/12در حال ثبت نام
357714000513070فیلترنویسی(کد13)1400/11/10در حال ثبت نام
357814000506043تحلیل تکنیکال جامع (کد6)1400/11/15در حال ثبت نام
357914000505093تحلیل بنیادی جامع(کد5)1400/11/16در حال ثبت نام
358014001605050آشنایی با سرمایه گذاری در بورس (کد5)1400/11/11در حال ثبت نام
358114000503061مدلسازی مالی و سرمایه گذاری در اکسل (کد3)1400/11/19در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
355814001420146کارشناسی ارشد مدیریت مالی کانادا1400/12/29در حال ثبت نام
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد
کد درس نام درس پایان ثبت نام وضعیت ثبت نام ثبت نام
درس ای برای نمایش وجود ندارد