معرفی گواهی نامه های کاربردی کانون کارگزاران

شما می توانید ضوابط برگزاری دوره های آموزش حرفه ای و صدور گواهی نامه کاربردی توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار را از اینجا دریافت نمایید
هم چنین شما می توانید شرایط و جزئیات گواهی نامه کاربردی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار را از اینجا دریافت نمایید 

<