توضیحاتی در خصوص آزمون معامله گری بازار سرمایه

توضیحاتی در خصوص آزمون معامله گری بازار سرمایه

با توجه به اینکه ممکن است در خصوص مصوبه مربوط به آزمون معامله گری بازار سرمایه سوالاتی ایجاد شود، بدین وسیله نحوه شرکت در آزمون معامله گری و دریافت گواهی نامه آن به صورت تصویری اطلاع رسانی می شود.

https://icmc.seo.ir/page/140