علیرضا نجار اسدالله زاده

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1الزامات گزارشگری مالی در خصوص تسعیر ارزدوره های عمومی بازار سرمایه1397/07/14
2رویکرد و مفاهیم حسابداری مدیریتدوره های عمومی بازار سرمایه1397/10/04
3تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (مقدماتی)دوره های عمومی بازار سرمایه1397/10/15