دکتر مهدی داوری

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1مدلسازی مالی با اکسلدوره های عمومی بازار سرمایه1400/02/19
2مقدماتی بر اقتصاددوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1400/03/01