دکتر مهدی داوری

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1مدلسازی مالی با اکسلدوره های عمومی بازار سرمایه1400/02/19
2مقدماتی بر اقتصاددوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1400/03/01
3مقدماتی بر اقتصاددوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1400/05/13
4مقدماتی بر اقتصاددوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1400/07/14
5مقدماتی بر اقتصاددوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1400/08/11
6مقدماتی بر اقتصاددوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1400/09/20
7مقدماتی بر اقتصاددوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1401/02/21
8مقدماتی بر اقتصاددوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1401/05/05
9مقدماتی بر اقتصاددوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1401/04/08
10مدلسازی مالی و سرمایه گذاری در اکسل(کد4)- حضوریدوره های عمومی بازار سرمایه1401/04/18
11مدلسازی مالی و سرمایه گذاری در اکسل(کد4)- آنلایندوره های عمومی بازار سرمایه1401/04/11