دکتر مسلم نیلچی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1روشهای کمی مقدماتی و امور مالی شرکتیدوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1400/03/17
2روشهای کمی مقدماتی و امور مالی شرکتیدوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1400/05/11
3روشهای کمی مقدماتی و امور مالی شرکتیدوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1400/07/12
4روشهای کمی مقدماتی و امور مالی شرکتیدوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1400/08/09
5امور مالی شرکتیدوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1400/10/20