محمد حسین عابدی نژادمهرآبادی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1تحلیل بنیادی جامع(مقدماتی و پیشرفته) (کد4)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/07/24
2تحلیل بنیادی جامع(مقدماتی و پیشرفته) (کد5)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/11/17
3تحلیل بنیادی جامع (کد6)دوره های عمومی بازار سرمایه1401/02/19