نوید اختری زاده

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1تحلیل تکنیکال مقدماتی (کد8)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/01/15
2تحلیل تکنیکال پیشرفته (کد7)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/04/20
3تحلیل تکنیکال جامع (کد5)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/07/18
4تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته(کد8_آنلاین)دوره های عمومی بازار سرمایه1401/04/04
5تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته(کد8_حضوری)دوره های عمومی بازار سرمایه1401/04/04