حسن توکلیان

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1روش های کمی پیشرفتهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
2اقتصاد پیشرفتهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
3روش های کمی پیشرفتهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-