علی صادقین

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1مقدماتی بر اقتصاددوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1397/06/13
2مقدماتی بر اقتصادمشمولان قبولی مشروط به تکدرس1397/10/01
3مقدماتی بر اقتصاددوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1397/10/04
4مقدماتی بر اقتصادمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
5مقدماتی بر اقتصاددوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1398/03/21
6مقدماتی بر اقتصاددوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1398/07/02
7مقدماتی بر اقتصادمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
8مقدماتی بر اقتصاددوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1398/10/17
9مقدماتی بر اقتصاددوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1399/03/20