وحید واشقانی فراهانی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ایمشمولان قبولی مشروط به تکدرس1397/11/03
2مقررات اصول بازار سرمایهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس1397/11/03
3اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ایمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
4مقررات اصول بازار سرمایهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس1397/10/01
5آشنایی با خرید اعتباری اوراق بهادار کد2سمینارهای تخصصی بازار سرمایه1397/06/22
6قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1397/07/27
7قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1397/07/27
8قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1397/09/02
9قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1397/09/02
10آشنایی باخرید اعتباری اوراق بهادار - کد2سمینارهای تخصصی بازار سرمایه1397/07/26
11قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1397/09/01
12قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1397/09/01
13قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1397/09/30
14قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1397/09/30
15قوانین و مقررات مبارزه با پولشویینظارت و کنترل داخلی1397/09/15
16قوانین و مقررات مبارزه با پولشویینظارت و کنترل داخلی1397/10/14
17قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1397/10/28
18قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1397/10/28
19آشنایی با دعاوی حقوقی و کیفری بازار سرمایهسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1397/10/27
20دعاوی حقوقی و کیفری بازار سرمایه - کد2سمینارهای تخصصی بازار سرمایه1397/11/11
21قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1397/11/24
22مبارزه با پولشویی در بازار سرمایهسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1397/11/26
23قوانین و مقررات اصول و معامله گریدوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1397/11/13
24آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعیسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1397/11/25
25آشنایی با خرید اعتباری اوراق بهادارسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1397/12/09
26چک، سفته و اسناد تضمینیسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1397/12/10
27اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ایمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
28مقررات اصول بازار سرمایهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
29مقررات تحلیل گری بازار سرمایهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
30مبارزه با پولشویی در بازار سرمایهسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1398/03/23
31آشنایی با خرید اعتباری اوراق بهادارسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1398/04/20
32آشنایی با دعاوی حقوقی و کیفری بازار سرمایهسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1398/04/27
33اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ایمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
34مقررات اصول بازار سرمایهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
35قوانین و مقررات مبارزه با پولشویینظارت و کنترل داخلی1398/06/28
36قوانین و مقررات مبارزه با پولشویینظارت و کنترل داخلی1398/08/03
37مبارزه با پولشویی در بازار سرمایهسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1398/06/29
38مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه(نوبت سوم)سمینارهای تخصصی بازار سرمایه1398/08/23
39قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهنظارت و کنترل داخلی1398/09/21
40قوانین و مقررات مبارزه با پولشویینظارت و کنترل داخلی1398/09/28
41آشنایی با دعاوی حقوقی و کیفری بازار سرمایه (نوبت دوم)سمینارهای تخصصی بازار سرمایه1398/08/02
42قوانین و مقررات مبارزه با پولشویینظارت و کنترل داخلی1398/10/20
43آشنایی با خرید اعتباری اوراق بهادار(نوبت دوم)سمینارهای تخصصی بازار سرمایه1398/09/07
44مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه(نوبت چهارم)سمینارهای تخصصی بازار سرمایه1398/09/29
45اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ایمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
46مقررات اصول بازار سرمایهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
47آشنایی با خرید اعتباری اوراق بهادار(نوبت سوم)سمینارهای تخصصی بازار سرمایه1398/10/27
48آشنایی با دعاوی حقوقی و کیفری بازار سرمایه (نوبت سوم)سمینارهای تخصصی بازار سرمایه1398/12/09
49قوانین و مقررات مبارزه با پولشویینظارت و کنترل داخلی1399/05/03
50قوانین و مقررات مبارزه با پولشویینظارت و کنترل داخلی1400/11/02
51قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1400/10/19