سارا سادات میری

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1آشنایی با مالی رفتاریسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1397/12/08