امین یوسفی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1398/06/08
2قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1398/06/08
3قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1398/07/05
4قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1398/07/05
5قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1398/07/11
6قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهنظارت و کنترل داخلی1398/07/12
7قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهنظارت و کنترل داخلی1398/08/03
8قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهنظارت و کنترل داخلی1398/10/20