حسین آباقی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1تجزیه و تحلیل صورت های مالیدوره های عمومی بازار سرمایه1398/04/01
2اصول مالی و حسابداری - مقدماتیدوره های عمومی بازار سرمایه1398/05/05
3تجزیه و تحلیل صورت های مالیدوره های عمومی بازار سرمایه1398/08/13
4تجزیه و تحلیل صورت های مالی (مقدماتی- نوبت سوم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/09/25
5تجزبه و تحلیل صورت های مالی مقدماتی(نوبت چهارم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/11/16
6تجزیه و تحلیل صورت های مالی (آنلاین-کد1)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/03/20
7آشنایی با سرمایه گذاری در بورس(آنلاین-نوبت پنجم)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/06/10
8تجزیه و تحلیل صورتهای مالی(آنلاین-کد2)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/08/24
9آشنایی با بورس(آنلاین-کد6)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/08/25
10تحلیل بنیادی مقدماتی(آنلاین-کد3)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/09/09
11تحلیل بنیادی مقدماتی(آنلاین-کد4)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/10/21
12فهم و تحلیل صورتهای مالیدوره های عمومی بازار سرمایه1400/02/27