حسین آباقی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1تجزیه و تحلیل صورت های مالیدوره های عمومی بازار سرمایه1398/04/01
2اصول مالی و حسابداری - مقدماتیدوره های عمومی بازار سرمایه1398/05/05
3تجزیه و تحلیل صورت های مالیدوره های عمومی بازار سرمایه1398/08/13
4تجزیه و تحلیل صورت های مالی (مقدماتی- نوبت سوم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/09/25
5تجزبه و تحلیل صورت های مالی مقدماتی(نوبت چهارم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/11/16
6تجزیه و تحلیل صورت های مالی (آنلاین-کد1)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/03/20