فرهاد پیری

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1400/04/05
2قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهنظارت و کنترل داخلی1400/03/29
3قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1400/05/10
4قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهنظارت و کنترل داخلی1400/05/12
5قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1400/06/20