حسن قاسمی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1آشنایی با سرمایه گذاری در بورس(نوبت دوازدهم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/10/23
2آشنایی با سرمایه گذاری در بورس(نوبت سیزدهم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/11/21
3آشنایی با سرمایه گذاری در بورس(نوبت دوم-آنلاین)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/03/06
4آشنایی با سرمایه گذاری در بورس(نوبت سوم-آنلاین)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/04/03