حسن قاسمی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1آشنایی با سرمایه گذاری در بورس(نوبت دوازدهم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/10/23
2آشنایی با سرمایه گذاری در بورس(نوبت سیزدهم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/11/21