علیرضا حدادیان

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1400/10/21