محمدصادق واعظی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1اصول بازرسی و نظارتنظارت و کنترل داخلی1397/09/16
2اصول بازرسی و نظارتنظارت و کنترل داخلی1397/10/14
3اصول بازرسی و نظارتنظارت و کنترل داخلی1398/06/29
4اصول بازرسی و نظارتنظارت و کنترل داخلی1398/08/03
5اصول بازرسی و نظارتنظارت و کنترل داخلی1398/09/29
6اصول بازرسی و نظارتنظارت و کنترل داخلی1398/10/20
7اصول بازرسی و نظارتنظارت و کنترل داخلی1399/05/03