مصطفی محبی مجد

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1آشنایی با سرمایه گذاری در بورسدوره های عمومی بازار سرمایه1397/08/06
2آشنایی با سرمایه گذاری در بورسدوره های عمومی بازار سرمایه1397/09/15
3آشنایی با سرمایه گذاری در بورس - کد6دوره های عمومی بازار سرمایه1397/10/16
4تحلیل بنیادی مقدماتی (کد2)دوره های عمومی بازار سرمایه1397/10/27
5آشنایی با اختیار فروش تبعی و قراردادهای آتی سبد سهامسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1397/11/02
6آشنایی با سرمایه گذاری در بورس - نوبت اولدوره های عمومی بازار سرمایه1398/02/22
7تحلیل بنیادی مقدماتی (مجازی)سمینارها و دوره های مجازی1398/03/09
8تحلیل بنیادی مقدماتیدوره های عمومی بازار سرمایه1398/04/02
9آشنایی با بورس (نوبت سوم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/04/10
10تحلیل بنیادی مقدماتی (نوبت سوم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/06/02
11آشنایی با سرمایه گذاری در بورس (نوبت چهارم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/06/02
12آشنایی با سرمایه گذاری در بورس(نوبت پنجم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/06/21
13آشنایی با سرمایه گذاری در بورس- نوبت ششمدوره های عمومی بازار سرمایه1398/07/07
14تحلیل بنیادی مقدماتی(نوبت پنجم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/07/21
15تحلیل بنیادی مقدماتی(نوبت ششم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/08/12
16آشنایی با سرمایه گذاری در بورس- نوبت نهمدوره های عمومی بازار سرمایه1398/08/11
17آشنایی با سرمایه گذاری در بورس(نوبت دهم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/09/02
18تحلیل بنیادی مقدماتی(نوبت هشتم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/12/11