مصطفی محبی مجد

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1آشنایی با سرمایه گذاری در بورسدوره های عمومی بازار سرمایه1397/08/06
2آشنایی با سرمایه گذاری در بورسدوره های عمومی بازار سرمایه1397/09/15
3آشنایی با سرمایه گذاری در بورس - کد6دوره های عمومی بازار سرمایه1397/10/16
4تحلیل بنیادی مقدماتی (کد2)دوره های عمومی بازار سرمایه1397/10/27
5آشنایی با اختیار فروش تبعی و قراردادهای آتی سبد سهامسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1397/11/02
6آشنایی با سرمایه گذاری در بورس - نوبت اولدوره های عمومی بازار سرمایه1398/02/22
7تحلیل بنیادی مقدماتیدوره های عمومی بازار سرمایه1398/04/02
8آشنایی با بورس (نوبت سوم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/04/10
9تحلیل بنیادی مقدماتی (نوبت سوم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/06/02
10آشنایی با سرمایه گذاری در بورس (نوبت چهارم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/06/02
11آشنایی با سرمایه گذاری در بورس(نوبت پنجم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/06/21
12آشنایی با سرمایه گذاری در بورس- نوبت ششمدوره های عمومی بازار سرمایه1398/07/07
13تحلیل بنیادی مقدماتی(نوبت پنجم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/07/21
14تحلیل بنیادی مقدماتی(نوبت ششم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/08/12
15آشنایی با سرمایه گذاری در بورس- نوبت نهمدوره های عمومی بازار سرمایه1398/08/11
16آشنایی با سرمایه گذاری در بورس(نوبت دهم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/09/02
17تحلیل بنیادی مقدماتی(نوبت هشتم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/12/11
18تحلیل بنیادی جامعدوره های عمومی بازار سرمایه1400/03/09
19تحلیل بنیادی جامع(مقدماتی و پیشرفته) (کد2)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/05/16
20آشنایی با سرمایه گذاری در بورس (کد3)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/06/28
21آشنایی با سرمایه گذاری در بورس (کد4)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/08/21
22تابلوخوانی در بورس (کد20)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/09/06
23تحلیل بنیادی جامع (کد7-آنلاین)دوره های عمومی بازار سرمایه1401/03/02
24تحلیل بنیادی جامع (کد7-حضوری)دوره های عمومی بازار سرمایه1401/03/02