صادق فراهانی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1بازاریابی و مهارت های برقراری ارتباط موثرسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1397/07/05
2اصول و آداب پذیرایی و تشریفات اداریسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1397/07/21
3اصول و فنون مکالمات تلفنیسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1397/09/15
4اصول و مبانی مدیریت دفاتر مدیران عاملسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1397/10/13
5آیین نگارش مکاتبات اداریسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1397/11/25
6اصول و آداب پذیرایی و تشریفاتسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1397/11/30
7آیین نگارش مکاتبات اداریسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1398/03/25
8مشتری مداری و مدیریت ارتباط با مشتری در بازار سرمایهسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1398/07/18
9اصول و مبانی مدیریت دفاتر مدیران عاملسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1398/07/19
10اصول و فنون مکالمات تلفنی (ویژه کارکنان مرکز تماس)سمینارهای تخصصی بازار سرمایه1398/08/30
11آیین نگارش مکاتبات اداری (نوبت دوم)سمینارهای تخصصی بازار سرمایه1398/09/15
12اصول بایگانی مدرنسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1398/09/29
13مشتری مداری(CRM)کد1دوره های عمومی بازار سرمایه1400/05/24
14مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) نوبت 2دوره های عمومی بازار سرمایه1400/06/02
15چگونه یک نامه اداری استاندارد بنویسیم؟دوره های عمومی بازار سرمایه1400/07/18
16چگونه می توان تیپ شخصیتی پرسنل خود را در کمتر از 20 ثانیه تشخیص داد؟دوره های عمومی بازار سرمایه1400/08/19
17چگونه یک جلسه سازنده برگزار کنیم؟دوره های عمومی بازار سرمایه1400/08/24
18مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) (کد3)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/08/15
19اصول رفتار حرفه ای در مذاکراتدوره های عمومی بازار سرمایه1400/08/08
20مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) (کد4)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/11/21
21چگونه یک نامه اداری استاندارد بنویسیم؟دوره های عمومی بازار سرمایه1400/12/05