بهزاد صمدی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1تحلیل تکنیکال مقدماتیدوره های عمومی بازار سرمایه1397/06/10
2تحلیل تکنیکال مقدماتیدوره های عمومی بازار سرمایه1397/08/12
3تحلیل تکنیکال پیشرفته (کد2)دوره های عمومی بازار سرمایه1397/10/01
4تحلیل تکنیکال مقدماتی (کد4)دوره های عمومی بازار سرمایه1397/10/05
5تحلیل تکنیکال مقدماتی (کد5)دوره های عمومی بازار سرمایه1397/11/02
6تحلیل تکنیکال پیشرفته - کد3دوره های عمومی بازار سرمایه1397/12/01
7تحلیل تکنیکال مقدماتی - نوبت اولدوره های عمومی بازار سرمایه1398/02/18
8تحلیل تکنیکال مقدماتیدوره های عمومی بازار سرمایه1398/04/02
9تحلیل تکنیکال پیشرفته - نوبت اولدوره های عمومی بازار سرمایه1398/05/13
10تحلیل تکنیکال مقدماتی - نوبت چهارمدوره های عمومی بازار سرمایه1398/06/24
11تحلیل تکنیکال پیشرفته- نوبت سومدوره های عمومی بازار سرمایه1398/08/01
12تحلیل تکنیکال مقدماتی (نوبت هفتم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/09/17
13تحلیل تکنیکال پیشرفته (نوبت پنجم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/10/29
14تحلیل تکنیکال مقدماتی (آنلاین-کد1)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/02/28
15تحلیل تکنیکال پیشرفته(آنلاین-کد2)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/04/01
16تحلیل تکنیکال مقدماتی(آنلاین-کد3)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/06/16
17تحلیل تکنیکال پیشرفته(آنلاین-کد3)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/07/27
18تحلیل تکنیکال مقدماتی(آنلاین-کد5)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/09/09
19تحلیل تکنیکال پیشرفته(آنلاین-کد4)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/10/21
20تحلیل تکنیکال مقدماتی(آنلاین-کد7)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/11/26
21درس آزمایشی برای تست سامانه پیامکیگروه تست سامانه پیامکی برای کارکنان آموزش1399/01/01
22تحلیل تکنیکال جامع (کد1)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/02/11
23تحلیل تکنیکال جامع (کد2)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/03/22
24تحلیل تکنیکال جامع(کد3)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/05/23
25تحلیل تکنیکال جامع (کد4)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/06/29
26تحلیل تکنیکال جامع (کد6)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/11/16