دکتر مسلم نیلچی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1روش های کمی مقدماتی و امور مالی شرکتیدوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1401/02/19
2روش های کمی مقدماتی و امور مالی شرکتیدوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1401/05/03
3روش های کمی مقدماتی و امور مالی شرکتیدوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1401/04/08