استاد نامشخص

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1مباحث پیشرفته سرمایه گذاریمشمولان قبولی مشروط به تکدرس1397/10/01
2روش های کمی پیشرفتهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس1397/10/01
3اقتصاد پیشرفتهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس1397/10/01
4لغات تخصصی مالی، اقتصاد و درک مطلبمشمولان قبولی مشروط به تکدرس1397/10/01
5مقررات تحلیل گری بازار سرمایهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس1397/10/01
6درس یک آزمونپذیرش سفارش مشتریان1396/01/01
7درس 2 آزمونپذیرش سفارش مشتریان-
8درس 3 آزمونپذیرش سفارش مشتریان1396/01/01
9مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
10لغات تخصصی مالی، اقتصاد و درک مطلبمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
11اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ایمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
12مقررات اصول بازار سرمایهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
13روش های کمی مقدماتیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
14مباحث پیشرفته سرمایه گذاریمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
15مباحث پیشرفته در فهم و تحلیل صورت های مالیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
16اقتصاد پیشرفتهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
17مقررات تحلیل گری بازار سرمایهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
18فهم و تحلیل صورتهای مالیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
19مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای مالیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
20مقدمات امور مالی شرکتیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
21مقدماتی بر اقتصادمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
22روش های کمی مقدماتیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
23اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ایمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
24مقررات اصول بازار سرمایهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
25مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
26مباحث پیشرفته سرمایه گذاریمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
27روش های کمی پیشرفتهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
28مباحث پیشرفته در فهم و تحلیل صورت های مالیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
29اقتصاد پیشرفتهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
30لغات تخصصی مالی، اقتصاد و درک مطلبمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
31مقررات تحلیل گری بازار سرمایهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
32اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ایمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
33مقررات اصول بازار سرمایهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
34فهم و تحلیل صورتهای مالیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
35مقررات اصول بازار سرمایهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
36اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ایمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
37مقدمات بازارها،ابزارها و نهادهای مالیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
38روشهای کمی پیشرفتهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
39مباحث پیشرفته سرمایه گذاریمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
40اقتصاد پیشرفتهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
41مباحث پیشرفته در فهم و تحلیل صورتهای مالیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
42مقررات تحلیل گری بازار سرمایهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
43لغات تخصص مالی، اقتصاد و درک مطلبمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
44روش های کمی مقدماتیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
45مقدماتی بر اقتصادمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
46مقدمات امور مالی شرکتیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
47مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس1399/01/01
48مقررات تحلیلگری بازار سرمایهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
49اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ایمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
50مقررات اصول بازار سرمایهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-