استاد نامشخص

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1مباحث پیشرفته سرمایه گذاریمشمولان قبولی مشروط به تکدرس1397/10/01
2روش های کمی پیشرفتهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس1397/10/01
3اقتصاد پیشرفتهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس1397/10/01
4لغات تخصصی مالی، اقتصاد و درک مطلبمشمولان قبولی مشروط به تکدرس1397/10/01
5مقررات تحلیل گری بازار سرمایهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس1397/10/01
6درس یک آزمونپذیرش سفارش مشتریان1396/01/01
7درس 2 آزمونپذیرش سفارش مشتریان-
8درس 3 آزمونپذیرش سفارش مشتریان1396/01/01
9مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
10لغات تخصصی مالی، اقتصاد و درک مطلبمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
11اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ایمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
12مقررات اصول بازار سرمایهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
13روش های کمی مقدماتیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
14مباحث پیشرفته سرمایه گذاریمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
15مباحث پیشرفته در فهم و تحلیل صورت های مالیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
16اقتصاد پیشرفتهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
17مقررات تحلیل گری بازار سرمایهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-