فرزاد میدانی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1کاربرد نرم افزار اکسل در مالی و سرمایه گذاریدوره های عمومی بازار سرمایه1397/10/10
2فیلترنویسی در سایت مدیریت فناوری بورس تهراندوره های عمومی بازار سرمایه1397/11/15
3کاربرد اکسل در مالی و سرمایه گذاری - نوبت اولدوره های عمومی بازار سرمایه1398/02/24
4فیلترنویسی در سایت TSETMCدوره های عمومی بازار سرمایه1398/04/25