- -

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1قوانین و مقررات مبارزه با پولشویینظارت و کنترل داخلی1399/11/23
2قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1400/02/04
3اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1400/02/04
4مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1400/02/04
5سازوکار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادارپذیرش سفارش مشتریان1400/02/04
6قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1400/01/30
7اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1400/01/30
8مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1400/01/30
9سازوکار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاییپذیرش سفارش مشتریان1400/01/30
10قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهنظارت و کنترل داخلی1400/01/28
11مقررات بورس های اوراق بهادارنظارت و کنترل داخلی1400/01/28
12مقررات بورس های کالایینظارت و کنترل داخلی1400/01/28
13قوانین و مقررات مبارزه با پولشویینظارت و کنترل داخلی1400/01/28
14اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه اینظارت و کنترل داخلی1400/01/28
15مقررات مشاوره و سبدگردانینظارت و کنترل داخلی1400/01/28
16اصول بازرسی و نظارتنظارت و کنترل داخلی1400/01/28
17قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1400/01/31
18اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1400/01/31
19معامله گری اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1400/01/31
20اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
21اقتصاد پیشرفتهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
22روشهای کمی پیشرفتهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس1400/01/01
23روشهای کمی مقدماتیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
24فهم و تحلیل صورتهای مالیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
25لغات تخصص مالی، اقتصاد و درک مطلبمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
26مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
27مباحث پیشرفته در فهم و تحلیل صورتهای مالیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
28مباحث پیشرفته سرمایه گذاریمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
29مقدمات امور مالی شرکتیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
30مقدمات بازارها،ابزارها و نهادهای مالیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
31مقدماتی بر اقتصادمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
32مقررات اصول بازار سرمایهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
33مقررات تحلیلگری بازار سرمایهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
34اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
35مقررات اصول بازار سرمایهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
36اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1400/02/12
37سازوکار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادارپذیرش سفارش مشتریان1400/02/12
38قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1400/02/12
39مهارت های ارتباطی و مشتری مداریپذیرش سفارش مشتریان1400/02/12
40قوانین و مقررات مبارزه با پولشویینظارت و کنترل داخلی1400/04/08
41قوانین و مقررات مبارزه با پولشویینظارت و کنترل داخلی1400/05/21
42ساز و کار بورس اوراق تستپذیرش سفارش مشتریان1400/04/24
43اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
44اقتصاد پیشرفتهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
45روشهای کمی پیشرفتهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
46روشهای کمی مقدماتیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
47فهم و تحلیل صورتهای مالیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
48مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
49مباحث پیشرفته در فهم و تحلیل صورتهای مالیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
50مباحث پیشرفته سرمایه گذاریمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
51مقدمات امور مالی شرکتیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
52مقدمات بازارها،ابزارها و نهادهای مالیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
53مقدماتی بر اقتصادمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
54مقررات اصول بازار سرمایهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
55مقررات تحلیلگری بازار سرمایهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
56اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
57مقررات اصول بازار سرمایهمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
58لغات تخصص مالی، اقتصاد و درک مطلبمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
59مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-