مجتبی رستمی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1سری های زمانی مالی با R(کد1)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/06/15
2دوره جامع کاربردی اقتصادسنجی مالی با EViewsدوره های عمومی بازار سرمایه1400/09/15
3اقتصاد سنجی مالی با EViews(نوبت دوم)دوره های عمومی بازار سرمایه1401/02/17