مهدی میرزایی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1تحلیل امواج الیوتدوره های عمومی بازار سرمایه1397/07/05