مهران محمدی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1قراردادهای آتی سبد سهام(آتی شاخص)(نوبت اول)سمینارهای تخصصی بازار سرمایه1398/11/07
2قراردادهای اختیار معاملهسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1398/10/23