احسان قاسمی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1مقررات مشاوره و سبدگردانینظارت و کنترل داخلی1397/09/16
2مقررات مشاوره و سبدگردانینظارت و کنترل داخلی1397/10/14