علی حیدری

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1تابلوخوانی در بورس(آنلاین-کد1)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/03/10
2فیلترنویسی در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهراندوره های عمومی بازار سرمایه1399/03/17
3تابلوخوانی در بورس(آنلاین-کد2)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/03/21
4آشنایی با مدیریت پرتفویدوره های عمومی بازار سرمایه1399/04/02
5فیلترنویسی در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران(آنلاین- نوبت دوم)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/04/16
6تابلوخوانی در بورس(آنلاین-کد3)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/04/11
7تابلوخوانی در بورس(آنلاین-کد4)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/05/08
8آشنایی با مدیریت پرتفوی(آنلاین-کد2)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/05/22
9تابلوخوانی در بورس(آنلاین-کد5)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/06/10
10فیلترنویسی(آنلاین-کد3)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/06/17
11آشنایی با مدیریت پرتفوی(آنلاین-کد3)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/06/31
12تابلوخوانی در بورس(آنلاین-کد6)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/07/21
13فیلترنویسی(آنلاین-کد4)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/07/28
14آشنایی با مدیریت پرتفوی(آنلاین-کد4)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/08/12
15تابلوخوانی در بورس(آنلاین-کد7)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/08/26
16فیلترنویسی(آنلاین-کد5)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/09/03
17آشنایی با مدیریت پرتفوی(آنلاین-کد5)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/09/17
18تابلوخوانی در بورس(آنلاین-کد8)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/10/08
19فیلترنویسی(آنلاین-کد6)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/10/15
20آشنایی با مدیریت پرتفوی(آنلاین-کد6)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/10/29
21فیلترنویسی(آنلاین-کد7)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/12/04
22تابلوخوانی در بورس(آنلاین-کد9)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/11/23
23تابلوخوانی در بورس(آنلاین-کد10)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/12/18
24تابلوخوانی در بورس (کد11)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/01/21
25آشنایی با مدیریت سبد (کد7)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/01/16
26دوره رایگان فیلترنویسی (آنلاین-کد8)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/02/13
27فیلترنویسیدوره های عمومی بازار سرمایه1400/03/03
28آشنایی با مدیریت سبد(کد8)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/02/25
29تابلوخوانی در بورس (کد16)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/03/22
30فیلترنویسی (کد10)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/04/19
31تابلوخوانی در بورس (کد17)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/05/16
32آشنایی با مدیریت سبد(کد9)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/05/23
33تابلوخوانی در بورس (کد19)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/08/01
34فیلترنویسی (کد11)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/08/08
35فیلترنویسی (کد12)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/09/20
36تابلوخوانی در بورس (کد21)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/11/02
37فیلترنویسی(کد13)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/11/11
38تابلوخوانی در بورسدوره های عمومی بازار سرمایه1401/02/18
39تابلوخوانی در بورسدوره های عمومی بازار سرمایه1401/02/18
40فیلترنویسی(کد14_آنلاین)دوره های عمومی بازار سرمایه1401/03/08
41فیلترنویسی(کد14_حضوری)دوره های عمومی بازار سرمایه1401/03/08
42آشنایی با مدیریت سبد(کد 10)- حضوریدوره های عمومی بازار سرمایه1401/04/14
43آشنایی با مدیریت سبد(کد10)-آنلایندوره های عمومی بازار سرمایه1401/04/14