علی حیدری

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1تابلوخوانی در بورس(آنلاین-کد1)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/03/10
2فیلترنویسی در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهراندوره های عمومی بازار سرمایه1399/03/17
3تابلوخوانی در بورس(آنلاین-کد2)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/03/21
4آشنایی با مدیریت پرتفویدوره های عمومی بازار سرمایه1399/04/02