حامد فقرایی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1ارزش گذاری سهام(نوبت دوم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/09/11