مسلم پیمانی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1مدلسازی مالی با متلب (کد1)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/05/31
2مبانی پایتون و کاربرد آن در مالیدوره های عمومی بازار سرمایه1400/09/04