زهرا شمس

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1مباحث پیشرفته در فهم و تحلیل صورت های مالیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس1397/10/20
2مباحث پیشرفته در فهم و تحلیل صورت های مالیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-