استاد ندارد

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1همایش بازار سرمایه بین الملل سوئیسهمایش و دوره های آموزشی بین المللی1397/06/15
2همایش بازار سرمایه بین الملل کاناداهمایش و دوره های آموزشی بین المللی1397/09/15
3همایش بازار سرمایه بین الملل لندنهمایش و دوره های آموزشی بین المللی1397/10/15
4همایش بازار سرمایه بین الملل کاناداهمایش و دوره های آموزشی بین المللی-
5همایش بازار سرمایه بین الملل برزیلهمایش و دوره های آموزشی بین المللی-
6همایش بازار سرمایه بین الملل لندنهمایش و دوره های آموزشی بین المللی-
7همایش بازار سرمایه بین الملل کاناداهمایش و دوره های آموزشی بین المللی-
8استعلام سوابق شغلی و تحصیلی تیر و مرداد 1398استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای-
9همایش بازار سرمایه بین الملل لندنهمایش و دوره های آموزشی بین المللی-
10تست برای آزموندوره های عمومی بازار سرمایه1398/01/16
11همایش بازار سرمایه بین الملل فرانسههمایش و دوره های آموزشی بین المللی-
12استعلام سوابق شغلی و تحصیلی شهریور 1398استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای-
13استعلام سوابق شغلی و تحصیلی مهر 1398استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای-
14همایش بازار سرمایه بین الملل چینهمایش و دوره های آموزشی بین المللی-
15استعلام سوابق شغلی و تحصیلی آبان 1398استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای-
16همایش بازار سرمایه بین الملل برزیلهمایش و دوره های آموزشی بین المللی-
17استعلام سوابق شغلی و تحصیلی آذر 1398استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای-
18همایش بازار سرمایه بین الملل ژاپنهمایش و دوره های آموزشی بین المللی-
19همایش بازار سرمایه بین الملل کانادا 16همایش و دوره های آموزشی بین المللی-
20استعلام سوابق شغلی و تحصیلی دی 1398استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای-
21سفر خانوادگی ژاپن - کرههمایش و دوره های آموزشی بین المللی-
22استعلام سوابق شغلی و تحصیلی بهمن 1398استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای-
23دوره کارشناسی دانشگاه یورک ویل کانادا 17همایش و دوره های آموزشی بین المللی-
24استعلام سوابق شغلی و تحصیلی اسفند 1398استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای-
25دوره کارشناسی ارشد دانشگاه کانادا وست 18همایش و دوره های آموزشی بین المللی-
26استعلام سوابق شغلی و تحصیلی فروردین 99استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای-
27دوره کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی استان بریتیش کلمبیا کانادا 19همایش و دوره های آموزشی بین المللی-
28استعلام سوابق شغلی و تحصیلی اردیبهشت 99استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای-
29استعلام سوابق شغلی و تحصیلی خرداد 99استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای-
30استعلام سوابق شغلی و تحصیلی تیر99استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای-
31دوره دکتری غیرحضوری مدیریت مالی و بانکداری(قبرس شمالی)همایش و دوره های آموزشی بین المللی1399/05/20
32استعلام سوابق شغلی و تحصیلی اسفند 99استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای1399/12/04
33استعلام سوابق شغلی و تحصیلی فروردین 1400استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای1400/01/22
34ارسال پستی گواهینامه های صادره از کانونارسال پستی گواهینامه های صادره از کانون1400/01/23
35درخواست ارسال پستی اردیبهشت1400ارسال پستی گواهینامه های صادره از کانون1400/02/10
36استعلام سوابق شغلی و تحصیلی اردیبهشت 1400استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای1400/02/19
37ارسال درخواست پستی خرداد1400ارسال پستی گواهینامه های صادره از کانون1400/03/01
38استعلام سوابق شغلی و تحصیلی خرداد ماه 140003استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای1400/03/01
39استعلام سوابق شغلی و تحصیلی تیر 1400استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای1400/04/01
40ارسال درخواست پستی تیر1400ارسال پستی گواهینامه های صادره از کانون1400/04/01
41دکتری مدیریت مالی - استانبول - دانشگاه مارماراهمایش و دوره های آموزشی بین المللی-
42درخواست ارسال پستی مرداد1400ارسال پستی گواهینامه های صادره از کانون1400/05/10
43تست آزمایشیارسال پستی گواهینامه های صادره از کانون1400/06/08
44درخواست ارسال پستی شهریور1400ارسال پستی گواهینامه های صادره از کانون1400/06/01
45استعلام سوابق شغلی و تحصیلی شهریور 1400استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای1400/06/01
46درخواست ارسال پستی مهرماه1400ارسال پستی گواهینامه های صادره از کانون1400/07/01
47بازدید از نمایشگاه بین المللی اکسپو 2020 دبیهمایش و دوره های آموزشی بین المللی-
48درخواست پستی آبان1400ارسال پستی گواهینامه های صادره از کانون1400/08/01
49کارشناسی ارشد کانادا 20همایش و دوره های آموزشی بین المللی1400/08/30
50درخواست ارسال پستی آذرماه1400ارسال پستی گواهینامه های صادره از کانون1400/09/01
51مدیریت استراتژیک و مهارت های حرفه ای سوئیسهمایش و دوره های آموزشی بین المللی1400/09/13
52درخواست ارسال پستی دی 1400ارسال پستی گواهینامه های صادره از کانون1400/10/01
53بازدید از نمایشگاه بین المللی اکسپو 2020 دبیهمایش و دوره های آموزشی بین المللی1400/10/06
54کارشناسی ارشد کانادا 21همایش و دوره های آموزشی بین المللی1400/11/04
55درخواست ارسال پستی بهمن 1400ارسال پستی گواهینامه های صادره از کانون1400/11/01
56درخواست ارسال پستی اسفند 1400ارسال پستی گواهینامه های صادره از کانون1400/12/01
57همایش بازار سرمایه بین الملل اسپانیاهمایش و دوره های آموزشی بین المللی1401/02/16
58درخواست ارسال پستی فروردین 1401ارسال پستی گواهینامه های صادره از کانون1401/01/16
59درخواست ارسال پستی اردیبهشت1401ارسال پستی گواهینامه های صادره از کانون1401/02/01
60کارشناسی ارشد کانادا 22همایش و دوره های آموزشی بین المللی1401/02/19
61درخواست ارسال پستی خردادماه1401ارسال پستی گواهینامه های صادره از کانون1401/03/01
62استعلام سوابق شغلی و تحصیلی خرداد 1401استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای1401/03/07
63درخواست ارسال پستی تیرماه 1401ارسال پستی گواهینامه های صادره از کانون1401/04/01
64درخواست ارسال پستی مردادماه 1401ارسال پستی گواهینامه های صادره از کانون1401/05/01
65درخواست ارسال پستی شهریورماه 1401ارسال پستی گواهینامه های صادره از کانون1401/06/01
66کارشناسی ارشد کانادا 23همایش و دوره های آموزشی بین المللی1402/03/01
67درخواست ارسال پستی مهرماه 1401ارسال پستی گواهینامه های صادره از کانون1401/07/01
68درخواست ارسال پستی آبان ماه 1401ارسال پستی گواهینامه های صادره از کانون1401/08/01
69درخواست ارسال پستی آذر ماه 1401ارسال پستی گواهینامه های صادره از کانون1401/09/01
70درخواست پستی دی ماه 1401ارسال پستی گواهینامه های صادره از کانون1401/10/01
71درخواست پستی بهمن ماه 1401ارسال پستی گواهینامه های صادره از کانون1401/11/01
72درخواست پستی اسفند ماه 1401ارسال پستی گواهینامه های صادره از کانون1401/12/01
73پستی فروردین 1402ارسال پستی گواهینامه های صادره از کانون1402/01/01