استاد ندارد

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1همایش بازار سرمایه بین الملل سوئیسهمایش بازار سرمایه بین الملل1397/06/15
2همایش بازار سرمایه بین الملل کاناداهمایش بازار سرمایه بین الملل1397/09/15
3همایش بازار سرمایه بین الملل لندنهمایش بازار سرمایه بین الملل1397/10/15
4همایش بازار سرمایه بین الملل کاناداهمایش بازار سرمایه بین الملل-
5همایش بازار سرمایه بین الملل برزیلهمایش بازار سرمایه بین الملل-
6همایش بازار سرمایه بین الملل لندنهمایش بازار سرمایه بین الملل-
7همایش بازار سرمایه بین الملل کاناداهمایش بازار سرمایه بین الملل-
8استعلام سوابق شغلی و تحصیلی تیر و مرداد 1398استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای-
9همایش بازار سرمایه بین الملل لندنهمایش بازار سرمایه بین الملل-
10تست برای آزموندوره های عمومی بازار سرمایه1398/01/16
11همایش بازار سرمایه بین الملل فرانسههمایش بازار سرمایه بین الملل-
12استعلام سوابق شغلی و تحصیلی شهریور 1398استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای-
13استعلام سوابق شغلی و تحصیلی مهر 1398استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای-
14همایش بازار سرمایه بین الملل چینهمایش بازار سرمایه بین الملل-
15استعلام سوابق شغلی و تحصیلی آبان 1398استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای-
16همایش بازار سرمایه بین الملل برزیلهمایش بازار سرمایه بین الملل-
17استعلام سوابق شغلی و تحصیلی آذر 1398استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای-
18همایش بازار سرمایه بین الملل ژاپنهمایش بازار سرمایه بین الملل-
19همایش بازار سرمایه بین الملل کانادا 16همایش بازار سرمایه بین الملل-
20استعلام سوابق شغلی و تحصیلی دی 1398استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای-
21سفر خانوادگی ژاپن - کرههمایش بازار سرمایه بین الملل-
22استعلام سوابق شغلی و تحصیلی بهمن 1398استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای-
23دوره کارشناسی دانشگاه یورک ویل کانادا 17همایش بازار سرمایه بین الملل-
24استعلام سوابق شغلی و تحصیلی اسفند 1398استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای-
25دوره کارشناسی ارشد دانشگاه کانادا وست 18همایش بازار سرمایه بین الملل-
26استعلام سوابق شغلی و تحصیلی فروردین 99استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای-
27دوره کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی استان بریتیش کلمبیا کانادا 19همایش بازار سرمایه بین الملل-
28استعلام سوابق شغلی و تحصیلی اردیبهشت 99استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای-
29استعلام سوابق شغلی و تحصیلی خرداد 99استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای-
30استعلام سوابق شغلی و تحصیلی تیر99استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای-
31دوره دکتری غیرحضوری مدیریت مالی و بانکداری(قبرس شمالی)همایش بازار سرمایه بین الملل1399/05/20
32استعلام سوابق شغلی و تحصیلی اسفند 99استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای1399/12/04
33استعلام سوابق شغلی و تحصیلی فروردین 1400استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای1400/01/22
34ارسال پستی گواهینامه های صادره از کانونارسال پستی گواهینامه های صادره از کانون1400/01/23
35درخواست ارسال پستی اردیبهشت1400ارسال پستی گواهینامه های صادره از کانون1400/02/10
36استعلام سوابق شغلی و تحصیلی اردیبهشت 1400استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای1400/02/19
37ارسال درخواست پستی خرداد1400ارسال پستی گواهینامه های صادره از کانون1400/03/01
38استعلام سوابق شغلی و تحصیلی140003استعلام سوابق شغلی و تحصیلی جهت اخذ امتیازات تمدید گواهی نامه های حرفه ای1400/03/01