سیدجواد حسینی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1تحلیل تکنیکال مقدماتی - نوبت سومدوره های عمومی بازار سرمایه1398/05/26
2تحلیل تکنیکال پیشرفته- نوبت دومدوره های عمومی بازار سرمایه1398/07/01
3تحلیل تکنیکال مقدماتی - نوبت پنجمدوره های عمومی بازار سرمایه1398/07/14
4تحلیل تکنیکال مقدماتی (نوبت ششم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/08/18
5تحلیل تکنیکال پیشرفته - نوبت چهارمدوره های عمومی بازار سرمایه1398/09/03
6تحلیل تکنیکال مقدماتی (نوبت هشتم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/09/23
7تحلیل تکنیکال مقدماتی (نوبت نهم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/10/08
8تحلیل تکنیکال پیشرفته (نوبت ششم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/10/30
9تحلیل تکنیکال مقدماتی (نوبت دهم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/11/17
10تحلیل تکنیکال پیشرفته (آنلاین-کد1)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/02/29
11تحلیل تکنیکال مقدماتی (آنلاین-کد2)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/03/10