سیدجواد حسینی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1تحلیل تکنیکال مقدماتی - نوبت سومدوره های عمومی بازار سرمایه1398/05/26
2تحلیل تکنیکال پیشرفته- نوبت دومدوره های عمومی بازار سرمایه1398/07/01
3تحلیل تکنیکال مقدماتی - نوبت پنجمدوره های عمومی بازار سرمایه1398/07/14
4تحلیل تکنیکال مقدماتی (نوبت ششم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/08/18
5تحلیل تکنیکال پیشرفته - نوبت چهارمدوره های عمومی بازار سرمایه1398/09/03
6تحلیل تکنیکال مقدماتی (نوبت هشتم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/09/23
7تحلیل تکنیکال مقدماتی (نوبت نهم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/10/08
8تحلیل تکنیکال پیشرفته (نوبت ششم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/10/30
9تحلیل تکنیکال مقدماتی (نوبت دهم)دوره های عمومی بازار سرمایه1398/11/17
10تحلیل تکنیکال پیشرفته (آنلاین-کد1)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/02/29
11تحلیل تکنیکال مقدماتی (آنلاین-کد2)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/03/10
12تحلیل تکنیکال مقدماتی(آنلاین-کد4)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/08/10
13تحلیل تکنیکال مقدماتی(آنلاین-کد6)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/10/27
14تحلیل تکنیکال پیشرفته (آنلاین-کد5)دوره های عمومی بازار سرمایه1399/12/04
15تحلیل تکنیکال پیشرفته (آنلاین-کد6)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/01/16
16تابلوخوانی در بورس (کد13)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/02/06
17امواج الیوتدوره های عمومی بازار سرمایه1400/02/20
18تحلیل تکنیکال مقدماتی (کد9)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/04/14
19تحلیل تکنیکال پیشرفته با رویکرد امواج الیوت(کد2)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/06/30
20تحلیل تکنیکال پیشرفته (کد8)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/08/24
21تحلیل تکنیکال جامع (کد7)دوره های عمومی بازار سرمایه1401/02/11