حسین خاکپور

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1397/07/06
2قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1397/08/04
3مقررات بورس های اوراق بهادارنظارت و کنترل داخلی1397/09/29
4مقررات بورس های اوراق بهادارنظارت و کنترل داخلی1397/10/14
5قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1397/10/28
6قوانین و مقررات معاملات اوراق بهادارمعامله گر برخط گروهی1397/12/03
7مقررات بورس های اوراق بهادارنظارت و کنترل داخلی1398/07/04
8مقررات بورس های اوراق بهادارنظارت و کنترل داخلی1398/08/03
9مقررات بورس های اوراق بهادارنظارت و کنترل داخلی1398/09/15
10مقررات بورس های اوراق بهادارنظارت و کنترل داخلی1398/10/20
11مقررات بورس های اوراق بهادارنظارت و کنترل داخلی1399/05/03