حسین تملکی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1ارزشگذاری سهام شرکت هادوره های عمومی بازار سرمایه1400/04/21
2ارزشگذاری سهام شرکت هادوره های عمومی بازار سرمایه1400/08/15