محسن ریاضی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1آشنایی با بازرسی از دفاتر قانونیدوره های عمومی بازار سرمایه1397/11/25
2الگوی ایفای تعهدات و پیشگیری از جرایم کارفرمایاندوره های عمومی بازار سرمایه1397/12/04