رحمان آراسته

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1تحلیل بنیادی طلاسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1397/06/26
2ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1397/08/10
3ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1397/09/02
4ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1397/09/08
5ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1397/09/30
6ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1397/11/11
7قراردادهای آتی و اختیار معاملهسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1397/12/16
8ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1398/02/26
9ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1398/03/31
10ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1398/05/04
11ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1398/05/31
12ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1398/07/05
13ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1398/08/23
14ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1398/09/22
15ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1398/11/18
16ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1398/12/23
17ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1399/05/09
18ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1399/07/24
19سازوکار عملیاتی معاملات ابزار مشتقهدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/01/23
20سازوکار عملیاتی معاملات ابزار مشتقهدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/02/06
21تست 2پذیرش سفارش مشتریان1400/01/30
22سازوکار عملیاتی معاملات ابزار مشتقهدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/03/24
23سازوکار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاییپذیرش سفارش مشتریان1400/03/30
24سازوکار عملیاتی معاملات ابزار مشتقهدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/04/21
25سازوکار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاییپذیرش سفارش مشتریان1400/05/14
26سازوکار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1400/07/22
27سازوکار عملیاتی معاملات ابزار مشتقهدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/07/08
28سازوکار عملیاتی معاملات ابزار مشتقهدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/08/27
29سازوکار عملیاتی معاملات ابزار مشتقهدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/09/18
30سازوکار عملیاتی معاملات ابزار مشتقهدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/09/25
31سازوکار عملیاتی معاملات ابزار مشتقهدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/10/09
32سازوکار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1400/10/23
33سازوکار عملیاتی معاملات ابزار مشتقهدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/11/07
34سازوکار عملیاتی معاملات ابزار مشتقهدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/11/21
35سازوکار عملیاتی معاملات ابزار مشتقهدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/12/05
36سازوکار عملیاتی معاملات ابزار مشتقهدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1401/02/01
37سازوکار عملیاتی معاملات ابزار مشتقهدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1401/02/17
38سازوکار عملیاتی معاملات ابزار مشتقهدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1401/04/13