رحمان آراسته

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1تحلیل بنیادی طلاسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1397/06/26
2ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1397/08/10
3ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1397/09/02
4ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1397/09/08
5ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1397/09/30
6ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1397/11/11
7قراردادهای آتی و اختیار معاملهسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1397/12/16
8ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1398/02/26
9ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1398/03/31
10ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1398/05/04
11ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1398/05/31
12ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1398/07/05
13ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1398/08/23
14ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1398/09/22
15ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1398/11/18
16ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1398/12/23
17ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس کالاپذیرش سفارش مشتریان1399/05/09