مریم دباغی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراقپذیرش سفارش مشتریان1397/07/19
2ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراقپذیرش سفارش مشتریان1397/09/02
3ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراقپذیرش سفارش مشتریان1397/09/02
4ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراقپذیرش سفارش مشتریان1397/09/30
5ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراقپذیرش سفارش مشتریان1397/10/20
6ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراقپذیرش سفارش مشتریان1397/12/02
7ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراقپذیرش سفارش مشتریان1398/02/26
8ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراقپذیرش سفارش مشتریان1398/03/31
9ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادارپذیرش سفارش مشتریان1398/04/06
10ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادارپذیرش سفارش مشتریان1398/05/04
11ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادارپذیرش سفارش مشتریان1398/06/14
12ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادارپذیرش سفارش مشتریان1398/07/05
13ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادارپذیرش سفارش مشتریان1398/07/18
14ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادارپذیرش سفارش مشتریان1398/08/23
15ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادارپذیرش سفارش مشتریان1398/09/22
16ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادارپذیرش سفارش مشتریان1398/10/12
17ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادارپذیرش سفارش مشتریان1398/10/26
18ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادارپذیرش سفارش مشتریان1398/11/18
19ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادارپذیرش سفارش مشتریان1398/11/17
20ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادارپذیرش سفارش مشتریان1398/12/08
21ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادارپذیرش سفارش مشتریان1398/12/23
22ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادارپذیرش سفارش مشتریان1399/02/25
23ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادارپذیرش سفارش مشتریان1399/03/22
24ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادارپذیرش سفارش مشتریان1399/03/22
25ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادارپذیرش سفارش مشتریان1399/04/19
26ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادارپذیرش سفارش مشتریان1399/05/02
27ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادارپذیرش سفارش مشتریان1399/05/23
28ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادارپذیرش سفارش مشتریان1399/05/09
29ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادارپذیرش سفارش مشتریان1399/06/20
30ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادارپذیرش سفارش مشتریان1399/07/03
31ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادارپذیرش سفارش مشتریان1399/07/24
32ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادارپذیرش سفارش مشتریان1399/08/08