میلاد حسینی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1400/05/09
2قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1400/05/11
3قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1400/07/17
4قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1400/07/19
5قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1400/09/03
6قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایهپذیرش سفارش مشتریان1400/09/02
7مقررات مشاوره و سبدگردانینظارت و کنترل داخلی1400/10/24