رضا مناجاتی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1مقدمات امور مالی شرکتی و روشهای کمیدوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1397/06/11
2مقدمات امور مالی شرکتیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس1397/10/01
3روش های کمی مقدماتیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس1397/10/01
4مقدمات امور مالی شرکتی و روشهای کمیدوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1397/10/02
5مقدمات امور مالی شرکتیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
6روش های کمی مقدماتیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
7مقدمات امور مالی شرکتی و روش های کمیدوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1398/03/20
8مقدمات امور مالی شرکتی و روش های کمیدوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1398/07/06
9مقدمات امور مالی شرکتیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
10مقدمات امور مالی شرکتی و روش های کمیدوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1398/10/21
11روشهای کمی و مالی شرکتیدوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1399/03/11