محسن مطمئن

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1فهم و تحلیل صورتهای مالیدوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1397/06/12
2فهم وتحلیل صورت های مالیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس1397/10/01
3فهم و تحلیل صورتهای مالیدوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1397/10/03
4فهم و تحلیل صورت های مالیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
5فهم و تحلیل صورتهای مالیدوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1398/03/22
6فهم و تحلیل صورتهای مالیدوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1398/07/01
7فهم و تحلیل صورتهای مالیمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
8فهم و تحلیل صورتهای مالیدوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1398/10/16