محمد صالحی فر

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1سازوکارعملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1397/07/05
2سازوکارعملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1397/09/08
3سازوکارعملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1397/10/13
4سازوکارعملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1397/12/10
5سازوکارعملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/02/27
6سازوکارعملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/04/14
7سازوکارعملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/05/25
8سازوکارعملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/07/19
9لغات تخصصی مالی، اقتصاد و درک مطلبمشمولان قبولی مشروط به تکدرس-
10سازوکارعملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/09/08
11سازوکارعملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/10/20
12سازوکارعملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/11/17
13سازوکارعملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1398/12/16
14سازو کار عملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/03/23
15سازو کار عملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/04/20
16سازو کار عملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/05/31
17سازو کار عملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/06/28
18سازو کار عملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/07/11
19سازو کار عملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/09/21
20سازو کار عملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/11/10
21سازوکارعملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1399/12/15
22سازوکار عملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/01/27
23سازو کار عملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/02/10
24سازو کار عملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/03/22
25سازو کار عملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/04/25
26سازو کار عملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/07/09
27سازو کار عملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/08/28
28سازو کار عملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/09/15
29سازو کار عملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/09/26
30سازوکار عملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/10/10
31مقررات بورس های کالایینظارت و کنترل داخلی1400/10/30
32سازو کار عملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/11/04
33سازو کار عملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/11/22
34سازو کار عملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1400/12/02
35سازوکار عملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1401/01/29
36سازوکار عملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1401/02/19
37سازوکار عملیاتی معاملات بورس انرژیدوره ویژه دریافت گواهینامه معامله گری بازار سرمایه1401/04/17