علی حیدری

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1ارزیابی عملکرد و اتصال به نظام پاداش و پرداخت پرسنلسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1397/12/15
2فرآیندهای مدیریت منابع انسانیسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1397/12/22
3طراحی نظام ارزیابی عملکرد و اتصال به نظام پاداش و پرداخت پرسنلسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1398/09/21
4فرآیندهای مدیریت منابع انسانیسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1398/09/21
5روشهای کمی مقدماتیدوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1400/09/22